هدف: مرکز مطالعات مدیریت نیرو در نظر دارد به منظور آشنائی مدیران ارشد سازمانهای فعال در صنعت برق با شیوه اجرا که یکی از مهمترین چالشهای... ادامه

0-    ثبت در NIRA
1-    اجرای هشتمین همایش ملی کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران (بروشور پیوست)
2-    ممیزی شرکت های پایلوت... ادامه

1-    دریافت اساسنامه از وزارت علوم، ابلاغ به ثبت شرکت ها، ثبت و درج در روزنامه رسمی
2-    افتتاح حساب جاری در بانک تجارت و تامین... ادامه