معرفی مرکز

مقدمه:
 بمنظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و مطالعاتی کشور در زمینه نیرو و انرژی          " مرکز مطالعات مدیریت نیرو" با گروه های تخصصی استراتژی و تکنولوژی نیرو بعنوان اولین مرکز تفکر نیرو در ایران بر اساس مجوز رسمی شماره 5661/13/32 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خرداد ماه سال 1389 تاسیس گردیده تا برابر اساسنامه مصوب، اهداف، وظایف و ماموریت های مشروحه زیر را در حد مطلوب بانجام برساند.


اهداف:
توسعه و گسترش پژوهش در زمینه مطالعات مدیریت نیرو
زمینه سازی متناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی
بررسی و تجزیه و تحلیل استراتژی های صنعت نیرو و انرژی بعنوان یک مرکز تصمیم سازی استراتژیک با رویکرد خلاقیت و نوآوری
 اشاعه، توسعه و ارتقاء کیفیت فرهنگی و بهبود اطلاعات مدیران بعنوان یک مرکز آینده نگر با رویکرد توسعه پایدار


وظایف و اختیارات :
بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمیته مطالعات مدیرت نیرو
اجرای طرح های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه ای بمنظور تحقق اهداف مرکز
فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط
همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی ، خارجی و بین المللی بمنظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه مطالعات مدیریت نیرو با رعایت قوانین و مقررات
ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده در مرکز
انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف مرکز طبق ظوابط و مقررات مربوط
برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاورد های پژوهشی در قالب کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط


چشم اندازها:       Vision:                                                                   
سرآمدی و دستیابی به جایگاه برتر در ارائه خدمات علمی کاربردی موثر در ارتقاء مدیریت تکنولوژی و مدیریت استراتژیک در حوزه انرژی کشور با رویکرد توسعه پایدار
ارزش ها :                                                                                      Values :
شفافیت                                                                                   - Transparency
خرد جمعی                                                                    - Collective Wisdom
شایسته سالاری                     - Meritocracy                                          
توسعه پایدار                                                   - Permanent Development
خلاقیت و نوآوری                 - Innovation and Creativity                     
سرآمدی در اندیشه پردازی                  - Excellency in critical thinking

بیانیه ماموریت :     Mission                                                                                             
 ارائه خدمات مطالعاتی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای، انتشاراتی، اجرائی و پشتیبانی در زمینه های استراتژی و تکنولوژی نیرو به کارفرمایان و سایر ذینفعان وسازمان ها بر طبق روش های علمی کاربردی روز آمد جهانی


فهرست فعالیت ها، توانمندی ها وپروژه های علمی

 آموزش و مجامع علمی (دوره های آموزشی، همایش ها، سمپوزیوم ها)
مطالعاتی و تحقیقاتی
مشاوره های فنی و مهندسی (نام پروژه و محل انجام پروژه ها)
انتشارات علمی، آموزشی و فرهنگی
همکاری های علمی و پژوهشی با سایر موسسات دانش بنیان
برنامه های در دست اقدام