تقويم دوره های آموزشی فصل زمستان سال 1394 مرکز مطالعات مدیریت نیرو

دوره آموزشی Execution ( مدلی برای افزایش توان اجرایی سازمان ها )

هدف: مرکز مطالعات مدیریت نیرو در نظر دارد به منظور آشنائی مدیران ارشد سازمانهای فعال در صنعت برق با شیوه اجرا که یکی از مهمترین چالشهای همیشگی مدیران دستگاه های اجرائی می باشد، سمپوزیومی یک روزه را به نام شیوه اجرا Execution""را در تهران برگزارنماید. ازمهمترین دستاوردهای این نشست تخصصی یافتن پاسخ برای سوالاتی مشروحه زیر است:

محتوی:
1-    آشنایی با الویت های کاری در سازمان های برنده
2-    آشنایی با اصول اجرا و تفاوت آن با عملکرد
3-    آشنایی با متدولوژی ارزیابی اجرا XQ
4-    آشنایی با راه کار تقویت توان اجرایی افراد در سازمان
5-    آشنایی با راه کار تقویت توان اجرایی مدیران در سازمان
6-    آشنایی با پروژه بهبود اجرای سازمانی (4DE)
7-    مطالعه موردی تقویت توان اجرایی در سازمان نمونه

مدرس: مهندس حسین ظهوریان- اولین ارزیاب توان اجرئی سازمان ها

دوره آموزشی
HSE
(سلامت، ایمنی و محیط زیست در محل کار)
1.    سالانه 160ميليون حادثه شغلي در محيطهاي كار در جهان رخ ميدهد.
2.    هر سال 210 هزار حادثه كشنده هستند.
3.    روزانه حدود 600 مرد يا زن به خانه برنمي گردند.
4.    خطرات و مواجهات در محيط كار باعث بيماري 110 ميليون كارگر در سال است.
5.    تخمين زده ميشود كه پيش از 2/1 ميليون كارگر در نتيجه حوادث و بيماريهاي شغلي مي ميرند.
6.    كسريهاي سالانه در اثر حوادث و بيماري هاي شغلي به عنوان غرامت ها، روزهاي كاري از دست رفته، قطع توليد، آموزش و بازآموزي، هزينه هاي پزشكي و از اين قبيل هزينه ها بطور معمول، به بيش از 4 درصد كل توليد ناخالص ملي Gross national-product تمام كشورها مي رسد.
7.    طبق گزارش دفتر بهداشت و ايمني اروپا ـ حوادث و بيماري هاي ناشي از كار در اعضاي اتحاديه اروپا حدود 6/2 تا 8/3 درصد كاهش كل توليد ناخالص ملي را در برداشته است.
8.    هزينه مستقيم حوادث و بيماري هاي شغلي در آلمان 56 ميليارد مارك بوده است.
9.    در استراليا، هزينه حوادث و بيماري هاي نشاي از كار حدود 15تا 37 ميليارد دلار تخمين زده مي شود.
10.    مرگ و ميرهاي ناشي از كار در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه:
11.    مرگ و مير كارگران كارخانه ها در پاكستان بيشتر از 8 برابر كارخانه هاي فرانسه بوده است.
12.    مرگ ومير ها در بين بخش حمل و نقل كينا 10 برابر كارگران همان بخش در دانمارك بوده است.
13.    مرگ و مير كارگران ساختماني در گواتمالا 10 برابر و بيشتر از همكارانشان در سوئيس بوده است.
14.    هزينه سالانه حوادث و بيماريهاي ناشي از كار در بخش توليد آمريكا ـ ايالات متحده پيش از 190 ميليارد دلار بوده است

دوره آموزشی برق چگونه تولید می شود؟
هدف:
بمنظور آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت های مختلف دوره آموزشی آشنایی با صنعت تولید، انتقال، توزیع و کنترل نیروی برق بشرح زیر تعریف می گردد تا این دوره جهت مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف به مورد اجرا در آید.
برنامه ریزی دوره های آموزشی:
پس از برگزاری آزمون اولیه که به منظور تعیین سطح آموزشی شرکت کنندگان می باشد آموزش آشنایی کارشناسان معرفی شده از طرف شرکت با سیستم های تولید برق، سیستم های انتقال، سیستم های توزیع و شبکه و سیستم های کنترل یا دیسپاچینگ برنامه آموزشی به شرح زیر تنظیم           می گردد.
الف- سیستم های تولید شامل سرفصل های:
الف-1- تاریخچه، شرح منابع مختلف انرژی و روش های تولید برق در ایران (2 ساعت)
الف-2- آشنایی با انواع نیروگاه های تولید کننده برق (بخاری، گازی، سیکل ترکیبی) (2 ساعت)
الف-3- بویلر نیروگاه های بخاری (2 ساعت)
الف-4- توربین نیروگاه ها (2 ساعت)
الف- 5- سیستم های کمکی (2 ساعت)
الف- 6- ژنراتور نیروگاه ها (2 ساعت)

ب- پست ها و خطوط انتقال نیرو در شبکه سراسری:
ب-1- پست ها (2 ساعت)
ب-2- سیستم های خطوط انتقال برق (2 ساعت)
ج- دیسپاچینگ و چگونگی کنترل انرژی الکتریکی: (2 ساعت)
د- توزیع نیروی الکتریکی: (4 ساعت)
ه- سدها و انرژی برق آبی (2 ساعت)
و- برنامه بازدید از بخش های مختلف صنعت برق
و-1- بازدید از نیروگاه های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی (8 ساعت)
و-2- بازدید از یکی از نیروگاه های برق آبی (8 ساعت)
و-3- بازدید از پستهای انتقال نیرو (6ساعت)
ز- برگزاری آزمون نهایی (2 ساعت)

چکیده: 

هدف: مرکز مطالعات مدیریت نیرو در نظر دارد به منظور آشنائی مدیران ارشد سازمانهای فعال در صنعت برق با شیوه اجرا که یکی از مهمترین چالشهای همیشگی مدیران دستگاه های اجرائی می باشد، سمپوزیومی یک روزه را به نام شیوه اجرا Execution""را در تهران برگزارنماید. ازمهمترین دستاوردهای این نشست تخصصی یافتن پاسخ برای سوالاتی مشروحه زیر است:

تاریخ درج خبر: 
Cheharshanbe, Ordibehesht 20, 1396